Marking the Morocco-Jerusalem Trade Axis

:טקסט מעל המפה 

״פרה אחת היתה באופראן, והיתה הולכת מאופראן לירושלים

לרעות ולעת ערב חוזרת. לימים הבחינו חכמי ירושלים בפרה הזרה. מה עשו? כתבו על נייר כאמור: היו זהירים עם זאת הפרה כי בכל יום היא באה לירושלים. את הנייר שמו בתוך קרניה. כשחזרה הפרה [לאופראן] נגחה בילד אחד. אבי הילד קילל את בעל הפרה. אמר: עכשיו שיש בה נזק ישחטוה! זה שקנה את הראש שבר את קרניה ומצא בתוכם נייר כתוב. מסרו לחכמי אופראן. קראוהו ועשו קריעה. אמרו: אילולא שחטוה היה נופל הנייר וכך היו עוקבים אחריה לירושלים. הבינו מכך שעוד לא נתרצה השי״ת. ה׳ יביא לנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.״

 

 

ר׳ חיים פינטו, ספר שבח חיים: מעשיות בלערביא, לוקטו בידי מכלוף בר מזל תרים. נדפס לראשונה בקזבלנקה בשנת 1939. הדפסה שניה הוצאת יוסף לוגאסי, מחנה יהודה, ירושלים 1958, עמ׳ 58

Hicham Benohoud

installation & Photography

Marcelle Biton

installation

AMINA AZREG & Izza Genini 

Fashion and cinema

Reference only for the display

fatima zohra serri Photography

Artsi mous  Fashion and Photography

shlomi elkabetz

cinema

PALESTINIAN archive &  national post 

Documentary elements

David Guedj

Archive and research

L'Avenir Illustré

Mohammed Mourabiti

Painting

ANIAM DERI (Sculpture and installation)  & palestinian archive (Photography)

Mohamed El baz  photography 

Jack Jano Sculpture 

Ismail Zaidy Photography

lazar mackluf al mahdi you tube 

Chama Mechtaly